The Supreme Court left him in prison for life, but Dritan Dajti asked for release from the cell! The court session against the killer of 4 policemen fails

2024-07-11 12:56:13 / AKTUALITET ALFA PRESS

The Supreme Court left him in prison for life, but Dritan Dajti asked for

The court session against Dritan Dajti in the Court of Elbasan has failed. 

The author of the murder of 4 policemen, in August 2009, asked to be accompanied to the Court, but his request was not accepted for security reasons, reports journalist Klodiana Lala.

The session was planned to be held by video conference, however, it failed again due to the lack of technical conditions.

Dritan Dajti asked to be released from the cell with the claim that his sentence of 25 years in prison has ended, a decision given by the Court of Appeal, which accepted his request for a shortened trial.

In the letter provided by the journalist Koldiana Lala, Dritan Dajti, who is currently serving his sentence in the high security prison of Peqin, requested the declaration of the end of the execution of the sentence of 25 years imprisonment.

"From the content of the letter "Dynamics of serving the sentence for the convict" it results that from the date of his arrest, date 07.08.2009, until 30.04.2024, the convict has suffered a total of 24 (twenty-four) years, 8 (eight) month and 13 (thirteen) days", it is stated in the request for release from the cell.

Also, Dritan Dajti and the young lawyer Alban Kapxhiu, have requested on July 4, 2024 the director of Peqin prison to issue an order to carry out the release procedure.

"But as it turns out in fact, although Dritan Dajti has completed the execution of the sentence of 25 years imprisonment, the Director of IEVPPeqin, Mr. Florenc Doka has not yet issued the written order for the staff of the institution to carry out the actions for his release", the letter states.

But the decision of the Court of Appeal for the 25-year prison sentence of Dritan Dajti was overturned by the Supreme Court, which reinstated him in prison for life with a decision dated June 11.

Dritan Dajti was on the verge of being released from prison, but the Prosecutor's Office in March 2019 appealed the decision of the Court of Appeal for Serious Crimes, which decided to accept Dritan Dajti's request for a summary trial and reducing his sentence to 25 years in prison.

"The cancellation of decision no. 13, dated 08.02.2019 of the Court of Appeal for Serious Crimes and the upholding of decision no. 95, dated 23.07.2014 of the Court of First Instance for Serious Crimes", it was stated in the announcement of The Supreme Court returned to prison for life the author of the murder of four police officers.

Request :

On April 30, 2024, the Court of First Instance of Elbasan General Jurisdiction, with Decision No. 739/13-2024-2032, decided to reduce the sentence for the convict Dritan Dajti to 43 days. On page 2 of this decision, in Chapter II, it is stated:

Së pari, me vendimin Nr.1108/13-2020-2020, datë 11.05.2020 Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan ka vendosur bashkimin e dënimeve të dhëna për të dënuarin Dritan Dajti, në një denim të vetëm me 25 (njëzet e pesë) vite burgim; konkretisht bashkimin e denimit me 25 vjet burgim dhene me vendimin Nr.13, datë 08.02.2019 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, me denimin 23 vjet burgim dhene me Vendimin Nr.146 Akti date 17.03.2006, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Ky vendim ka marrë formë të prerë pa u ankimuar nga palët, me datë 26.05.2020.

Së dyti, nga përmbajtja e shkresës “Dinamika e vuajtjes së dënimit për të dënuarin” rezulton se nga data e arrestimit, datë 07.08.2009, deri më datë 30.04.2024 i dënuari ka vuajtur gjithësej 24 (njëzet e katër) vjet, 8 (tete) muaj e 13 (trembëdhjetë) ditë.

Me 04 Korrik 2024, i denuari Dritan Dajti dhe avokati i zgjedhur prej tij z.Alban Kapxhiu, i kane kerkuar Drejtorit te I.E.V.P. Peqin, leshimin e urdherit per kryerjen e procedures se lirimit, per shkak se ne oren 24.00 te dates 04.07.2024, atij i perfundonte ekzekutimi i vendimit të dënimit me 25 vjet burgim. Kjo ne respekt e zbatim te Nenit 30 te LIGJIT Nr.79/2020 PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE dhe Nenit 79 te LIGJIT Nr.81/2020 PËR TË DREJTAT DHE TRAJTIMIN E TË DËNUARVE ME BURGIM, ku respektivisht thuhet:

Dënimi me burgim vlerësohet i plotësuar dhe i dënuari lirohet kur përfundon kryerjen e dënimit. … Procedura e lirimit kryhet nga institucioni i ekzekutimit të vendimit penal.

Lirimi i të dënuarit bëhet kur përfundon ekzekutimi i vendimit të dënimit ose, në bazë të ligjit, me vendim të organit kompetent. Personeli i institucionit kryen veprimet bazuar në urdhrin me shkrim të drejtorit të institucionit;

Sa siper, Kerkesa per leshimin e urdherit per kryerjen e procedures se lirimit te te denuarit Dritan Dajti lidhej drejtepersedrejti me detyrimin ligjor qe kishte Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Peqin, per te zbatuar Vendimin Nr.739/13-2024-2032, date 30.04.2024, te Gjykates se Shkalles se Pare te Juridiksionit te Pergjithshem Elbasan, e cila kish vendosur uljen e denimit per Dritan Dajtin ne masen 43 dite. Vendim ky qe kish marre forme te prere po ne daten 04.07.2024, dite kur sipas llogaritjeve dhe vleresimit te deklaruar nga gjykata ne kete vendim, Dritan Dajti perfundonte kryerjen e denimit me 25vjet burgim.

Por siç rezulton ne fakt, ndonse Dritan Dajti e ka perfunduar ekzekutimin e vendimit të dënimit me 25 vjet burgim, Drejtori i I.E.V.P.Peqin, z. Florenc Doka, ende nuk e ka nxjerre urdhrin me shkrim qe personeli i institucionit te kryej veprimet per lirimin e tij.

Ne keto kushte, mbeshtetur ne observimet dhe argumentet e parashtruara, si dhe bazuar ne Nenin 470 te K.Pr.Penale, ku shprehimisht thuhet:

Gjykata e vendit të ekzekutimit është kompetente për shqyrtimin e kërkesave dhe pretendimeve që lidhen me ekzekutimin e tij;

Kerkojme:

The declaration of the completion of the execution of the sentence of 25 years imprisonment, of the convict Dritan Hasan Dajti.

Tirana on July 5, 2024.

THE CONVICTED

DAITAN LIGHT

AV. ALBAN KAPXHIU

 

ideas

services

  • POLICE129
  • STREET POLICE126
  • AMBULANCE112
  • FIREFIGHTER128