KLSH për Tatimet e Tiranës: 57 milionë euro të ardhura të munguara nga rivlerësimet

8 Mars 2023, 15:37 / EKONOMI&SOCIALE ALFA PRESS

KLSH për Tatimet e Tiranës: 57 milionë euro të ardhura

Mospërputhjet e deklarimeve nga kasa me ato në deklaratën e thjeshtuar të tatimfitimit të bëra nga mijëra subjekte kanë sjellë të ardhura të munguara për Drejtorinë Rajonale të Tatimeve në kryeqytet.

Bëhet fjalë për një vlerë mbi 57 milionë euro për të cilat Kontrolli i Lartë i Shtetit kërkon që të merren masa për t’i përfituar pas vlerësimeve dhe rivlerësimeve.

Raporti i KLSH nënvizon se nga auditimi u konstatua se, DRT Tiranë për periudhën 2018-2020 nuk ka përmbushur detyrimin për saktësimin nëpërmjet kontrollit tatimor apo vlerësimit nga zyra për tatimpaguesit me qarkullimin sipas kasës më të madh se të ardhurat e deklaruara në deklaratat e TFTH-së dhe TVSH-së, në kundërshtim me përcaktimet ligjore e proceduriale të cilat rregullojnë veprimtarinë e administratës tatimore

Raporti nënvizon se së pari nga analiza e diferencave në qarkullim midis xhiros së korrektuar të kasës dhe të ardhurave në deklaratën e TTHF, për bizneset e vogla pa TVSH, u konstatua se për vitin 2018 rezultuan 1,592 subjekte, të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë se sa deklarata e TTHF -së, në vlerën 2.9 miliardë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 178.7 milionë lekë.

Për vitin 2019 rezultuan 1,947 subjekte, të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë se sa deklarata e TTHF -së në vlerën 3.77 miliardë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 230 milionë lekë.

Për vitin 2020 rezultuan 1,693 subjekte, të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë sesa deklarata e TTHF -së në vlerën 4.5 miliardë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 273 milionë lekë.

Audituesit kanë nënvizuar se ka diferenca edhe sa i takon qarkullimit mes xhiros së korrektuar të kasës dhe të ardhurave në deklaratën e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

Kështu tek bizneset e vogla me TVSH për vitin 2018 rezultuan 1,135 subjekte, të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë sesa deklarata e TVSH -së në vlerën 1.48 miliardë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 634 milionë lekë.

Për vitin 2019 rezultuan 348 subjekte, të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë sesa deklarata e TVSH -së në vlerën 595.5 milionë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 254 milionë.

Për vitin 2020 rezultuan 150 subjekte, të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë sesa deklarata e TVSH -së në vlerën 240.9 milionë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 102.7 milionë.

Diferenca janë vërejtur edhe tek e qarkullimit midis xhiros së korrektuar të kasës dhe të ardhurave në deklaratën e TVSH-së (FDP) për bizneset e mëdha me TVSH ku për 2018 rezultuan 305 subjekte, të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë sesa deklarata e TVSH-së në vlerën 9.6 miliardë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 4.1 miliardë lekë (1.9 miliardë lekë detyrim TVSH dhe 424 milionë lekë 21.9% gjobë + 1.45 miliardë lekë detyrim TF dhe 318 milionë lekë 21.9% gjobë).

Për vitin 2019 rezultuan 123 subjekte, të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë sesa deklarata e TVSH-së në vlerën 544 milionë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 232 milionë lekë.

Për vitin 2020 rezultuan 117 subjekte të cilat kishin qarkullim sipas kasës më të lartë sesa deklarata e TVSH-së në vlerën 1.5 miliardë lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit në vlerën 674 milionë

“ Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 71, neni 115, UMF nr. 24, datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pika 71, pika 115, Rregulloren e Funksionimit të Administratës Tatimore dalë me Urdhrin nr. 19 (Nr. 1482/2., prot) datë 22.02.2017, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Rregulloren e Funksionimit të Drejtorive Rajonale Tatimore dalë me Urdhrin nr. 192, datë 12.08.2020 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Manualin e Kontrollit nga Zyra, të cilat kanë sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e shtetit gjithsej në vlerën prej 6,7 miliardë lekë”, thuhet në auditimin e KLSH./ Monitor

 

 

ide

shërbime

  • POLICIA129
  • POLICIA RRUGORE126
  • URGJENCA112
  • ZJARRFIKESJA128