KPA shkarkon nga detyra prokurorin Urim Buci

26 Shkurt 2024, 18:58 / AKTUALITET ALFA PRESS

KPA shkarkon nga detyra prokurorin Urim Buci
Kolegji i Posaçëm i Apelimit, KPA shpalli të hënën më 26 shkurt vendimin për shkarkimin nga detyra të prokurorit të Dibrës, Urim Buci, duke e rrëzuar si të pabazuar vendimmarrjen e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për konfirmimin e tij bazuar në parimin e proporcionalitetit dhe objektivitetit.

Urim Buci u konfirmua me shumicë votash më 27 prill 2023, por vendimi u ankimua në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit mbi bazën e një rekomandimi të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit. Komisionerja Publike, Irena Nino ngriti shkaqe ankimi për pasurinë dhe për gjendjen e dyshuar të konfliktit të interesit, të cilat ajo i parashtroi edhe gjatë shqyrtimit në Kolegj duke kërkuar shkarkimin nga detyra të Bucit për deklarim të pasaktë e të pamjaftueshëm të pasurisë.

Prokurori Buci kundërshtoi ankimin duke i cilësuar të pabazuara pretendimet e Komisioneres dhe këmbënguli se kishte vërtetuar ligjshmërinë e burimeve në pasurinë e tij. Po ashtu, ai solli në vëmendje të trupit gjykues të KPA-së edhe faktin se pasuritë që ai zotëron janë krijuar para fillimit të detyrës.

Kryesuesja e trupit gjykues të Kolegjit, Natasha Mulaj lexoi gjatë shpalljes së vendimit arsyetimin e përmbledhur të konkluzioneve të arritura. Ajo konstatoi se subjekti nuk ka shënuar në deklaratën “veting” të ardhura nga emigracioni në asnjë formë, por vetëm i ka përmendur ato si burim për krijimin e pasurisë. Sipas Mulajt, subjekti ka dhënë një shifër të përafërt të këtyre të ardhurave për herë të parë në procesin e rivlerësimit dhe se ka dështuar të paraqesë prova për të vërtetuar marrëdhënien e punësimit si dhe përfitimin e tyre. Po ashtu, nga Kolegji u evidentua se Buci ka pohuar se ka qenë i papajisur me dokumentacion e për pasojë nuk mund të provonte pagimin e detyrimeve tatimore, si një tregues i standartit të të ardhurës së ligjshme.

Përveç mungesës së provueshmërisë së tyre, Kolegji u shpreh se ka në konsideratë edhe faktin se subjekti ka paqartësi për ekzistencën dhe vlerën e këtyre të ardhurave. “Në kushtet e mësipërme, Kolegji ndan të njëjtin qëndrim si Komisionerja Publike se subjekti nuk provoi të ardhurat nga emigracioni, jo vetëm në drejtim të ligjshmërisë, por edhe të vetë ekzistencës së tyre, për shkak edhe të deklarimeve të tij të paplota e të pasakta, duke u gjendur në çdo fazë në mungesë të burimeve të ligjshme për të financuar ndërtimin e banesës”, deklaroi Mulaj ndër të tjera.

KPA e cilëson të gabuar aplikimin e parimeve të objektivitetit dhe proporcionalitetit për bilancet negative në vlerën prej rreth 7.5 milionë lekësh për ndërtimin e banesës dhe të shumës 464 mijë lekë për vitin 2016.

Kolegji vlerëson se deklarimet kontradiktore të subjektit lidhur me vlerën dhe burimin  e pasurisë, apo dhe për të ardhurat e krijuara në emigracion, shpjegimet e dhëna gjatë procesit të hetimit administrativ, jo në funksion të pasqyrimit me vërtetësi të rrethanave faktike, por të modifikimit të tyre në funksion të zvogëlimit të balancave negative dhe shmangies së konkluzioneve që mund të ngarkonin me përgjegjësi, të para në harmoni me situatën financiare që rezulton në total prej rreth 7.9 milionë lekësh, nuk lejon zbatimin e këtyre parimeve.

Sipas KPA, parimi i objektivitetit është i pazbatueshëm pasi subjekti e ka bërë të pamundur si pasojë e deklarimeve kontradiktore dhe me deklarimet jo në përputhje me detyrimet ligjore. Mulaj pohoi se për shkak të këtyre deklarimeve është e pamundur të përcaktohet saktësisht vlera e ndërtimit, pjesa takuese e subjektit dhe burimet e përdorura për banesën.

Trupi gjykues konstaton gjithashtu se parimi i proporcionalitetit nuk lejohet në këtë rast, pasi balanca negative në vlerën e konstatuar prej Komisionit në masën prej rreth 7.9 milionë lekësh, vlerësohet si mungesë e rëndësishme që cenon standardin kushtetues të provimit të bindshëm të ligjshmërisë së pasurisë.

Për pretendimin e subjektit se pasuritë janë krijuar para detyrës, KPA vlerëson se kjo nuk i  shërben në mënyrë domethënëse situatës konkrete, pasi para detyrës së prokurorit Buci ka kryer detyrën e oficerit të policisë gjyqësore pranë seksioneve të prokurorisë përgjatë gjithë kohës së krijimit të këtyre pasurive.

Për këto arsye, Kolegji vlerëson si të drejtë pretendimin e Komisioneres Publike se mungesa e këtyre burimeve është e mjaftueshme për të konkluduar se subjekti nuk arriti nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë.

Trupi gjykues, pasi mori në shqyrtim pretendimin e Komisioneres lidhur me konfliktin e interesit e gjeti atë të drejtë. Po ashtu, janë gjetur të drejta edhe shkaqet për mangësi në njohuritë ligjore, por në përfundim këto janë çmuar se nuk kanë peshë përcaktuese në marrjen e vendimit.

Në përfundim, trupi gjykues çmon se ankimi është i drejtë dhe vendimi i KPK-së duhet ndryshuar, duke vendosur në mënyrë unanime shkarkimin nga detyra të prokurorit Buci.

Marrë nga Reporter.al

 

Po ndodh...